ANBI

De Stichting van Badhoevedorp voor Badhoevedorp is bij beschikking van de Belastingdienst sinds 27-09-2012 aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat er bepaalde belastingvoordelen zijn te behalen voor de stichting en haar donateurs. Daarnaast is een ANBI verplicht op haar website bepaalde informatie te publiceren.


In dat kader wordt hieronder informatie verstrekt over onze Stichting:

naam  :  Stichting van Badhoevedorp voor Badhoevedorp  
RSIN  :  8519 99 980  
adres  :  Fokkerstraat 20, 1171 EX Badhoevedorp  
doel  :  De stichting heeft tot doel: 
    a)  het behartigen van belangen en het financieel ondersteunen van goede doelen en goede werken ten behoeve van de burgers van Badhoevedorp en direct omgeving; 
    b)  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van evenementen, het verwerven van fondsen in de ruimste zin.
 
Samenstelling bestuur  :  voorzitter : Hans Schellingerhout
 penningmeester : Albert Oomen
 secretaris : (vacant)
 lid : Harry Jagtman
 Sponsoring : (vacant)
 
Beloningsbeleid  :  De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
Actueel beleidsplan  :  Beleidsplan 2017-2019  
Financiele verantwoording    Balans 2015         Winst- en verliesrekening 2015  
Verslag activiteiten  :  volgt  
       

 

De belastingvoordelen van een ANBI zijn:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

(bron: Belastingdienst)

Hoofdsponsor 2018

shell zwart logo plus 1800x303